მერის ახალი მოადგილე 47 წლის დავით ლობჟანიძეა (ვიდეო).

2016-12-06 12:54:02

რუსთავის მერის მოადგილის თანამდებობაზე 47 წლის დავით ლობჟანიძე დაინიშნა. დავით ლობჟანიძე გურამ თავართქილაძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი და იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორია. ის აღნიშნულ ტანამდებობას ოფიციალურად 2 დეკემბრიდან იკავებს.

 

 

 

 

 


ბიოგრაფია

 

dabadebis TariRi:

19.06.1969

 

 

ojaxuri mdgomareoba:

daojaxebuli

 

 

ganaTleba

 

iv. javaxiSvilis sax. Tbilisis saxelmwifo universiteti

istoriis fakulteti 1986-1993 ww

 

Tbilisis marTvis instituti

iuridiuli fakulteti  1993-1995 ww

 

iv. javaxiSvilis sax. Tbilisis saxelmwifo universiteti

ekonomikis fakulteti 1995-1998 ww

 

iv. javaxiSvilis sax. Tbilisis saxelmwifo universiteti   

aspirantura  2000-2002 ww

 

 

 

grigol robaqiZis sax. universiteti  

doqtorantura   2007-2008 ww

 

 

samecniero xarisxi

samarTalmcodneobis doqtoris akademiuri xarisxi

 

 

 

 

 

სხვადასხვა წლებში ნამუშევარი აქვს   საგადასახადო და საბანკო სისტემაში, საქართველოს პარლამენტთან არსებულ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტში.

2012 წლიდან დღემდე არის გურამ თავართქილაძის სახელობის  სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.