მოქალაქის უფლებები ნარკოტესტირებისას
2018-05-14 17:50:06

ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით გთავაზობთ ინფორმაციას, რისი უფლება გაქვთ, ნარკოტესტირებაზე გადაყვანის შემთხვევაში.

კანონის თანახმად, ნარკოტიკული საშუალების ან/და ფსიქოტროპული ნივთიერების მოხმარების ფაქტის დადგენის მიზნით, პოლიციელი უფლებამოსილია საექსპერტო დაწესებულებაში გამოსაკვლევად გადაიყვანოს პირი, თუ:
უშუალოდ შეესწრო ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტს;

პირი ცდილობს მიმალვას ან თავს არიდებს პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნის შესრულებას;

არსებობს ოპერატიული ინფორმაცია ან 112-ში შესული შეტყობინება პირის მიერ ნივთიერების უკანონო მოხმარების შესახებ.

ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე გადაყვანის შემთხვევაში კი მოქალაქეებს უფლება აქვთ:

საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის საფუძველზე უარი განაცხადოს ბიოლოგიური მასალის ჩაბარებაზე და ექიმის მიერ კლინიკურ დათვალიერებაზე;

მოითხოვოს ადვოკატთან დაკავშირება, დაკავების ფაქტის და ადგილსამყოფელის შეტყობინება ახლობლისთვის, სამუშაო ან სასწავლო ადგილის ადმინისტრაციისთვის (ტელეფონის ჩამორთმევის შემთხვევაში);

მოითხოვოს გათავისუფლება, თუკი არ არსებობს თქვენი ადმინისტრაციული დაკავების სხვა საფუძველი.

პოლიციელს/საექსპერტო დაწესებულების თანამშრომელს არ აქვს უფლება:

ბიოლოგიური მასალის მისაღებად განახორციელოს ზეწოლა;

შეზღუდოს საპირფარეშოთი სარგებლობა;

დააყოვნოს პირი საექსპერტო დაწესებულებაში, თუ უარს აცხადებს ბიოლოგიური მასალის ჩაბარებაზე.

აღნიშნული რეკომენდაციები ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) ინფორმაციას ეყრდნობა.