გაგრძელდება თუ არა კომუნალურების სუბსიდირება

2020-05-28 13:30:58

კომუნალურ გადასახადებზე საშეღავათო პერიოდი რამდენიმე დღეში იწურება.

მოსახლეობას აინტერესებს გაგრძელდება თუ არა სუბსიდირება, რადგან ისინი ჯერაც შემოსავლების გარეშე არიან.

პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის, გი­ორ­გი გა­ხა­რი­ას გან­ცხა­დე­ბით, კო­მუ­ნა­ლურ გა­და­სა­ხა­დებ­ზე სა­შე­ღა­ვა­თო პე­რი­ო­დის გაგ­რძე­ლე­ბა არ გა­ნი­ხი­ლე­ბა.

"კო­მუ­ნა­ლუ­რი გა­და­სა­ხა­დე­ბის სუბ­სი­დი­რე­ბა იყო ნა­ბი­ჯი, რო­მე­ლიც აუ­ცი­ლე­ბე­ლი იყო იმის­თვის, რომ სწრა­ფად, სა­ნამ სტრუქ­ტუ­რი­რე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბო­და სის­ტე­მუ­რად სო­ცი­ა­ლუ­რი დახ­მა­რე­ბა, ადა­მი­ა­ნებს მივ­ხმა­რე­ბო­დით, რომ ჯი­ბი­დან გა­სა­ვა­ლი შეგ­ვემ­ცი­რე­ბი­ნა.

ორი მი­მარ­თუ­ლე­ბა იყო ეს - კო­მუ­ნა­ლუ­რე­ბი და კრე­დი­ტე­ბი. კო­მუ­ნა­ლუ­რე­ბი მთავ­რდე­ბა, შემ­დგომ გაგ­რძე­ლე­ბა­ზე ამ ეტაპ­ზე არ ვსა­უბ­რობთ. ვნა­ხოთ, ეს ფი­ნან­სუ­რი შე­დე­გე­ბი რო­გო­რი გვექ­ნე­ბა. კრე­დი­ტის მოს­მა­ხუ­რე­ბის ნა­წილ­ში გაგ­რძე­ლე­ბა იქ­ნე­ბა” - გა­ნა­ცხა­და პრე­მი­ერ­მა პარ­ლა­მენ­ტის პლე­ნა­რულ სხდო­მა­ზე სი­ტყვით გა­მოსვლი­სას.

RUSTAVI