რამდენიმე სამსახურს ბიუჯეტი გაეზარდა

2019-11-12 12:40:22

რუსთავის 2019 წლის ბიუჯეტის, როგორც შემოსულობების, ასევე გადასახდელების ნაწილის გეგმა 64 511 500 ლარით განისაზღვრა.

გამოთავისუფლებული სახსრებმა და ეკონომიებიმა ჯამში შეადგინა 189 300 ლარი შეადგინა, რაც სხვადასხვა პროგრამაზე გადანაწილდა.

189 300 ლარი ხარჯვით ნაწილში გადანაწილდა შემდეგნაირად:

900 ლარი - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა.

60 000 ლარი - ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (ოპერაციული მკურნალობის მომსახურების დაფარვა)

2 000 ლარი - შენობების ფასადების რეაბილიტავია.

19 000 ლარი - სტუდენტთა სოციალური დახმარება.

12 000 ლარი - ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია.

48 400. ლარი - გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება.

20 200 ლარი - სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.

12 200 ლარი - სახელოვნებო განათლების დაფინანსება.

500 ლარი -ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები.

13 200 ლარი - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა.

RUSTAVI